Factory automation
Đăng ký Hội thảo
Huấn luyện sản phẩm
Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững cùng Mitsubishi Electric

Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững cùng Mitsubishi Electric

Thông tin đăng ký:
Lê Hữu Thuận
- Email: lehuu.thuan@mevn.com.vn
- Phone: 0939678990

Chủ đề:
1. Các quy định về sử dụng năng lượng hiệu quả.
2. Các giải pháp, sản phẩm hỗ trợ quản lý, tiết kiệm năng lượng hiệu quả của Mitsubishi Electric.
Kết hợp với Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai để giới thiệu các giải pháp quản lý năng lượng của Mitsubishi Electric đến các đơn vị sản xuất sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Thời gian: 08:00-13:00 ngày 18/06/2021

Factory solution - E factory connect everything
Show Room