Vận chuyển và Giao nhận

Vận chuyển và Giao nhận


Hàng hóa sẽ được giao từng phần hoặc toàn bộ một lần tại đuôi xe tải giao hàng cho Khách hàng tại địa điểm nhận hàng hoặc các địa điểm khác do hai bên thống nhất bằng văn bản.

Khách hàng có trách nhiệm thông báo đầy đủ thông tin về người nhận hàng và các thông tin khác trong thời gian hợp lý trước khi giao hàng. Việc giao nhận sẽ được lập thành biên bản có đầy đủ chữ ký của các bên.

Thời gian giao hàng ước tính là trong vòng 01 tuần (hoặc có thể dài hơn), phụ thuộc vào các yếu tố như điều kiện có sẵn của hàng hóa, khoảng cách địa lý,… và sự thống nhất của hai bên.